ด้านสังคมและชุมชน

บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการยกระดับให้สังคมและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยดูแลเอาใจใส่ สนับสนุน ให้การช่วยเหลือด้วยความตั้งใจจริง พร้อมทั้งห่วงใยและเอาใจใส่ดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานในบริษัท เช่น สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน และการยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดต่างๆ

 

 

 

 

Copyright © 2012 Union Pioneer Public Co.,Ltd.
All rights reserved.
Union Pioneer PCL

Top