ด้านเศรษฐกิจ

บริษัทฯมุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัท โดยขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ๆทั้งในและต่างประเทศ แต่ยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในตลาดปัจจุบันไว้ และยังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับให้ความใส่ใจถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้เป็นสำคัญ ผ่านตราสินค้า “วีนัส (Venus)”  ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของบริษัทฯได้อย่างยั่งยืน

 

 

Copyright © 2012 Union Pioneer Public Co.,Ltd.
All rights reserved.
Union Pioneer PCL

Top