ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หัวข้อ รูปแบบไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 application/pdf 4847 KB
แผนที่สถานที่ประชุม application/pdf 220 KB
หนังสือมอบฉันทะ application/pdf 205 KB
ข้อบังคับบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น application/pdf 123 KB
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ application/pdf 97 KB
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ application/pdf 288 KB
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 application/pdf 3627 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 application/pdf 233 KB
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 / 2560 application/pdf 191 KB
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 / 2559 application/pdf 140 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 application/pdf 244 KB
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22 application/pdf 4055 KB
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ application/pdf 170 KB
นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ application/pdf 126 KB
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ application/pdf 104 KB
ข้อบังคับบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น application/pdf 145 KB
หนังสือมอบฉันทะ application/pdf 311 KB
แผนที่สถานที่ประชุม application/pdf 191 KB
Copyright © 2013 Union Pioneer Public Co.,Ltd.
All rights reserved.
Design by Seven Republic Graphic Team
Union Pioneer PCL

Top