ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

หัวข้อ รูปแบบไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
แบบ56-1 ปี 2562 application/zip 15867 KB
UPF รายงานประจำปี 2562 application/pdf 6079 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 27 application/zip 5980 KB
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 application/pdf 1105 KB
งบการเงินประจำปี 2562 application/zip 381 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2562 application/zip 235 KB
ส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 2563 application/pdf 345 KB
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 application/pdf 339 KB
หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม 2563 application/pdf 110 KB
ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม 2563 application/msword 79 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2562 application/zip 234 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2562 application/zip 227 KB
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 application/pdf 4118 KB
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 application/pdf 1054 KB
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 application/pdf 374 KB
แบบ56-1 ปี 2561 application/zip 9347 KB
UPF รายงานประจำปี 2561 application/pdf 4875 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 application/pdf 3135 KB
งบการเงินประจำปี 2561 application/zip 374 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2561 application/zip 226 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2561 application/zip 225 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2561 application/zip 213 KB
งบการเงินประจำปี 2560 application/zip 349 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2560 application/zip 208 KB
แบบ56-1 ปี 2560 application/zip 6700 KB
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 application/pdf 1928 KB
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 application/pdf 887 KB
UPF รายงานประจำปี 2560 application/pdf 6308 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 application/pdf 4847 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2560 application/zip 207 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2560 application/zip 198 KB
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 application/pdf 209 KB
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 application/pdf 148 KB
แบบ56-1 ปี 2559 application/zip 10183 KB
งบการเงินประจำปี 2559 application/zip 355 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2559 application/zip 207 KB
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 application/pdf 345 KB
หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม application/pdf 109 KB
ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม application/msword 53 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2559 application/zip 205 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2559 application/zip 224 KB
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 application/pdf 114 KB
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 application/pdf 140 KB
แบบ56-1 ปี 2558 application/zip 8739 KB
UPF รายงานประจำปี 2559 application/pdf 15702 KB
งบการเงินประจำปี 2558 application/zip 324 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2558 application/zip 209 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2558 application/zip 246 KB
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 application/pdf 56 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2558 application/zip 237 KB
งบการเงินประจำปี 2557 application/zip 102 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2557 application/zip 65 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2557 application/zip 65 KB
UPF รายงานประจำปี 2557 application/pdf 13175 KB
แบบ56-1 ปี 2557 application/zip 13539 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2557 application/zip 59 KB
งบการเงินประจำปี 2556 application/zip 104 KB
แบบ56-1 ปี 2556 application/zip 12149 KB
UPF รายงานประจำปี 2556 application/pdf 7413 KB
แบบ56-1 ปี 2555 application/zip 12584 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2556 application/zip 73 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2556 application/zip 73 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2556 application/zip 66 KB
แบบ56-1 ปี 2554 application/zip 6422 KB
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 application/pdf 114 KB
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 application/pdf 87 KB
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ image/png 70 KB
สรุปข้อสนเทศบริษัท KB
ข่าว image/png 70 KB
ส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม application/msword 53 KB
UPF รายงานประจำปี 2555 application/zip 9143 KB
UPF รายงานประจำปี 2554 application/zip 17725 KB
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน application/msword 39 KB
Copyright © 2012 Union Pioneer Public Co.,Ltd.
All rights reserved.
Union Pioneer PCL

Top