ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

ข่าวสาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)      

เลขที่ 1828  ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่  25 เมษายน 2561  เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.  เลิกประชุมเวลา 11.10 น.


ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25

     กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา10.30 น.

  ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

 เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เชิญผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)       
เลขที่ 1828  ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่  19 เมษายน 2560  เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  เลิกประชุมเวลา 14.30 น.

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) (UPF) ครั้งที่ 24 ได้มีการประชุมเมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ ของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้.-

Copyright © 2013 Union Pioneer Public Co.,Ltd.
All rights reserved.
Design by Seven Republic Graphic Team
Union Pioneer PCL

Top