ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

ข่าวสาร

เชิญผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัทฯคำนึงถึงการดูแลและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563


รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)      

เลขที่ 1828  ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่  22 เมษายน 2563  เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  เลิกประชุมเวลา 14.30 น.

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมเมื่อวันที่  22 เมษายน 2563

 เวลา 13.30 . ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)      

เลขที่ 1828  ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้.-

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา13.30 น.
 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

 

เชิญผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัทฯคำนึงถึงการดูแลและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้า 

Copyright © 2012 Union Pioneer Public Co.,Ltd.
All rights reserved.
Union Pioneer PCL

Top