ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

เชิญผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัทฯคำนึงถึงการดูแลและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้า 
อนึ่ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯที่ต้องการให้บริษัทฯชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [email protected] หรือทางโทรสารหมายเลข 02 331 5668  
 
 
Copyright © 2012 Union Pioneer Public Co.,Ltd.
All rights reserved.
Union Pioneer PCL

Top