ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) (UPF) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ ของบริษัท สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้.-

 

ดาวน์โหลด รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26  คลิ๊ก...

 

 

 

                                        

Copyright © 2012 Union Pioneer Public Co.,Ltd.
All rights reserved.
Union Pioneer PCL

Top