โครงสร้างองค์กร
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างองค์กร

 

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) มีคณะกรรมการ 3 คณะ  ได้แก่

1.  คณะกรรมการบริษัท

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

3.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 

 

   โครงสร้างการจัดการ ของบริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

                  

ประกอบด้วย :  ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ

ในระบบกำกับดูแลกิจการ ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการคณะกรรมการบริษัทฯจะทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมติดตามดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินลงทุน

        

 กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  มีจำนวนที่เหมาะสม มีทักษะ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท  ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด (หลักปฏิบัติ 3.1.1,3.1.2)

 

 

1. คณะกรรมการบริษัท    

 

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล

ประธานกรรมการ

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

นางระพีพรรณ สงวนศิษย์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 

นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์

กรรมการผู้จัดการ

 

นายชุตินธร ดารกานนท์

กรรมการ

 

นางจันทรตรี ดารกานนท์

กรรมการ

 

นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 

นายนันทิยะ ดารกานนท์

กรรมการ

 

นายกลย์ทรรศน์ ตั้งจิตต์กุล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

   
   

 

 1. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งคณะ

 2. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน (กรรมการผู้จัดการ)

 3. กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 3 คนซึ่ง เป็นเพศหญิง 2 คน เป็นเพศชาย 1 คน  หรือมีจำนวนเท่ากับ 1ใน 3 คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ 

หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ มีดังนี้ (หลักปฏิบัติ 3.2.3)

 1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
 2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการและมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
 4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
 5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (หลักปฏิบัติ 1)

 1.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น
 2. กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี พร้อมจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ56-1
 4.  จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน กระบวนดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส  อยู่ที่หน้า 62-63 ของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

- สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่แบบ56-1  โครงสร้างการจัดการ 

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

 1.นางนันทวัลย์         ศกุนตนาค               ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 2.นางระพีพรรณ        สงวนศิษย์              กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

 3.นายกลย์ทรรศน์     ตั้งจิตต์กุล               กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

 

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง  เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย  เลิกจ้าง  ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

 3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่แบบ56-1  โครงสร้างการจัดการ 

 

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.นางระพีพรรณ    สงวนศิษย์                ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

2.นายวัชรพงษ์       ดารกานนท์             กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ

3.นายกลย์ทรรศน์    ตั้งจิตต์กุล              กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

 2. มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และสมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของทางการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อเสนอรายชื่อเข้าเป็นกรรมการ

 3. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ซึ่งมีหลักการพิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลประกอบการและสถานะการเงินของบริษัทฯ สภาพความเป็นจริงของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยจะพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจและ/หรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน

 4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ โดยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่แบบ56-1  โครงสร้างการจัดการ 

ผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

 

     รายนามและตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร  มีดังนี้

                         ชื่อ-นามสกุล                                         ตำแหน่ง

1. นายโกมล             เอี่ยมวัชรินทร์            กรรมการผู้จัดการ

2. นายวิวัฒน์            จงกลรัตน์                  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

3. นายษิกเวช            โสภาพันธุ์                ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์   

4. นางสุรีพร              ชมพูนุทยรรยง          ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

5. นางสาววารุณี        ขำทอง                     ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

 

เลขานุการบริษัท 

 

นางชฎาพร  เจียมสกุลทิพย์ 

เลขานุการ

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

 

 

     เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ตามที่กฏหมายกำหนด ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551  ด้วยตวามรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  บริษัทฯได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่ที่ประวัติเลขานุการ  และหัวหน้างานกำกับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท
 


 

 • ยางยืด
 • ยางยืดถัก
 • ยางยืดทอ
 • อุปกรณ์การแพทย์
อ่านทั้งหมด >>
แถบยางยืด

แถบยางยืด

นำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดเย็บเสื้อผ้า

                    1. ทำขอบกางเกงในของผู้ชาย หรือทำขอบชุดว่ายน้ำ

                    2. ทำขอบขา - ขอบเอวกางเกงในเด็ก

                    3. ทำขอบหมวกอาบน้ำ

                    4. ทำขอบที่เป็นปึกของผ้าอนามัย


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

เส้นยางยืด

เส้นยางยืด

นำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดเย็บเสื้อผ้า

                    1. ทำขอบกางเกงในของผู้ชาย หรือทำขอบชุดว่ายน้ำ

                    2. ทำขอบขา - ขอบเอวกางเกงในเด็ก

                    3. ทำขอบหมวกอาบน้ำ

                    4. ทำขอบที่เป็นปึกของผ้าอนามัย


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

ยางยืดออกกำลังกาย

ยางยืดออกกำลังกาย

⇒ ใช้สำหรับการออกกำลังกาย: สายยางยืดช่วยเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและกระชับหุ่นขึ้น
     นอกจากนั้นยังมีนำหนักที่เบา และง่ายต่อการพกพาโดยสามารถนำติดตัวไปได้ทุกที


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

สายยางยืดถัก

สายยางยืดถัก

นำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดเย็บเสื้อผ้า

                    1. ขอบเสื้อนอน - กางเกงนอน

                    2. ขอบกางเกงใน - เสื้อชั้นใน

                    3. ขอบมุมรัดของเบาะหนัง

                    4. ขอบผ้าคลุมเตียง

                    5. ขอบถุงมือผ้า

                    6. ขอบถุงมือกอล์ฟ

                    7. ยางรัดผม

                    8. สายของเสื้อสายเดี่ยว


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

สายยางยืดทอ

สายยางยืดทอ

นำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดเย็บเสื้อผ้า

                    1. ชุดชั้นในสตรี

                    2. ขอบกางเกงยืนส์เด็ก

                    3. ขอบถุงกอล์ฟ

                    4. ขอบกระเป๋า

                    5. ระบายกระโปรงผู้หญิง

                    6. ทำรองเท้า (ส่วนยางจาก Covering นำมาหุ้มปลายรองเท้า)

                    7. ชุดเยี่ยมคนไข้


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

สายรัดห้ามเลือด (Tourniquet or TQ)

สายรัดห้ามเลือด (Tourniquet or TQ)

► สายยางรัดห้ามเลือดของเราปราศจากการใช้ยางธรรมชาติ

► สายยางรัดห้ามเลือดของเราผลิตในประเทศไทย

 

♦ คุณประโยชน์ ♦

 1. ยางสายรัดที่ใช้ในการห้ามเลือดในระยะเวลาหนึ่ง

 2. ใช้ในการห้ามเลือดในกรณีที่ได้รับบาดแผล

 

แผ่นยางห้ามเลือด (Esmark Bandage or Esmarch Bandage)

แผ่นยางห้ามเลือด (Esmark Bandage or Esmarch Bandage)

× มีชื่ออีกอย่างคือ Sterile Elastic Bandages ×

 

♦ คุณประโยชน์ ♦

 • ช่วยป้องกันการไหลเวียนเลือดจากบริเวณส่วนปลาย ทำให้ง่ายต่อการทำงานรักษาอาการบาดเจ็บ

 

ขนาดผลิตภัณฑ์:

3 นิ้ว

4 นิ้ว

6 นิ้ว

 

แผ่นยางห้ามเลือดของเราผลิตในประเทศไทย

 

ผ้ายืดพันเคล็ด (Elastic Bandage)

ผ้ายืดพันเคล็ด (Elastic Bandage)

คุณประโยชน์:

► ผ้ายืดพันเคล็ดช่วยลดอาการบาดเจ็บและลดอาการบวมบริเวณที่ได้รับแผล

► ผ้ายืดพันเคล็ดใช้ห่อรอบแขนและขา (เข้าเฝือก) ในระหว่างการรักษา

► ผ้ายืดพันเคล็ดช่วยทำให้เลือดไหลไปแขนและขาได้ดีขึ้น

 

ขนาดผลิตภัณฑ์:

2 นิ้ว

3 นิ้ว

4 นิ้ว

6 นิ้ว

Copyright © 2012 Union Pioneer Public Co.,Ltd.
All rights reserved.
Union Pioneer PCL

Top