Chat with us, powered by LiveChat
การกำกับดูแลกิจการทีดี

การกำกับดูแลกิจการทีดี

 

Download คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณธุรกิจ

 

การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยิ่งและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปราศจากการคอร์รัปชั่น ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้รับมอบประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561                     

ปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)ได้มีการทบทวนเนื้อหาและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 (CG Principles) และแนวปฏิบัติจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct )  ซึ่งเป็นการบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ (environmental ,social and governance : ESG)

โดยการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) หลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)  รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น(AGM)  มาปรับใช้ในการกำกับดูแล ติดตาม ทบทวน เพื่อพัฒนาให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

มีแนวปฎิบัติบางหัวข้อที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ โดยทางคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาปรับใช้แนวปฏิบัติที่ยังไม่ได้ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง โดยยังคงแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555(CG Principles) ไว้เกือบทั้งหมด 

 บริษัทฯได้เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯแก่พนักงานทุกระดับตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้ได้รับทราบแนวทางดังกล่าวผ่านการสื่อสารในแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน ผ่านการปฐมนิเทศควบคู่ไปกับการชี้แจงหลักการและแนวปฏิบัติให้กับพนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน


 
  • ยางยืด
  • ยางยืดถัก
  • ยางยืดทอ
  • อุปกรณ์การแพทย์
อ่านทั้งหมด >>
แถบยางยืด

แถบยางยืด

นำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดเย็บเสื้อผ้า

                    1. ทำขอบกางเกงในของผู้ชาย หรือทำขอบชุดว่ายน้ำ

                    2. ทำขอบขา - ขอบเอวกางเกงในเด็ก

                    3. ทำขอบหมวกอาบน้ำ

                    4. ทำขอบที่เป็นปึกของผ้าอนามัย


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

เส้นยางยืด

เส้นยางยืด

นำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดเย็บเสื้อผ้า

                    1. ทำขอบกางเกงในของผู้ชาย หรือทำขอบชุดว่ายน้ำ

                    2. ทำขอบขา - ขอบเอวกางเกงในเด็ก

                    3. ทำขอบหมวกอาบน้ำ

                    4. ทำขอบที่เป็นปึกของผ้าอนามัย


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

ยางยืดออกกำลังกาย

ยางยืดออกกำลังกาย

⇒ ใช้สำหรับการออกกำลังกาย: สายยางยืดช่วยเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและกระชับหุ่นขึ้น
     นอกจากนั้นยังมีนำหนักที่เบา และง่ายต่อการพกพาโดยสามารถนำติดตัวไปได้ทุกที


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

สายยางยืดถัก

สายยางยืดถัก

นำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดเย็บเสื้อผ้า

                    1. ขอบเสื้อนอน - กางเกงนอน

                    2. ขอบกางเกงใน - เสื้อชั้นใน

                    3. ขอบมุมรัดของเบาะหนัง

                    4. ขอบผ้าคลุมเตียง

                    5. ขอบถุงมือผ้า

                    6. ขอบถุงมือกอล์ฟ

                    7. ยางรัดผม

                    8. สายของเสื้อสายเดี่ยว


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

สายยางยืดทอ

สายยางยืดทอ

นำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดเย็บเสื้อผ้า

                    1. ชุดชั้นในสตรี

                    2. ขอบกางเกงยืนส์เด็ก

                    3. ขอบถุงกอล์ฟ

                    4. ขอบกระเป๋า

                    5. ระบายกระโปรงผู้หญิง

                    6. ทำรองเท้า (ส่วนยางจาก Covering นำมาหุ้มปลายรองเท้า)

                    7. ชุดเยี่ยมคนไข้


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

สายรัดห้ามเลือด (Tourniquet or TQ)

สายรัดห้ามเลือด (Tourniquet or TQ)

► สายยางรัดห้ามเลือดของเราปราศจากการใช้ยางธรรมชาติ

► สายยางรัดห้ามเลือดของเราผลิตในประเทศไทย

 

♦ คุณประโยชน์ ♦

  1. ยางสายรัดที่ใช้ในการห้ามเลือดในระยะเวลาหนึ่ง

  2. ใช้ในการห้ามเลือดในกรณีที่ได้รับบาดแผล

 

แผ่นยางห้ามเลือด (Esmark Bandage or Esmarch Bandage)

แผ่นยางห้ามเลือด (Esmark Bandage or Esmarch Bandage)

× มีชื่ออีกอย่างคือ Sterile Elastic Bandages ×

 

♦ คุณประโยชน์ ♦

  • ช่วยป้องกันการไหลเวียนเลือดจากบริเวณส่วนปลาย ทำให้ง่ายต่อการทำงานรักษาอาการบาดเจ็บ

 

ขนาดผลิตภัณฑ์:

3 นิ้ว

4 นิ้ว

6 นิ้ว

 

แผ่นยางห้ามเลือดของเราผลิตในประเทศไทย

 

ผ้ายืดพันเคล็ด (Elastic Bandage)

ผ้ายืดพันเคล็ด (Elastic Bandage)

คุณประโยชน์:

► ผ้ายืดพันเคล็ดช่วยลดอาการบาดเจ็บและลดอาการบวมบริเวณที่ได้รับแผล

► ผ้ายืดพันเคล็ดใช้ห่อรอบแขนและขา (เข้าเฝือก) ในระหว่างการรักษา

► ผ้ายืดพันเคล็ดช่วยทำให้เลือดไหลไปแขนและขาได้ดีขึ้น

 

ขนาดผลิตภัณฑ์:

2 นิ้ว

3 นิ้ว

4 นิ้ว

6 นิ้ว

Copyright © 2013 Union Pioneer Public Co.,Ltd.
All rights reserved.
Design by Seven Republic Graphic Team
Union Pioneer PCL

Top