การกำกับดูแลกิจการทีดี

การกำกับดูแลกิจการทีดี

 

Download คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณธุรกิจ

 

          คณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตาม กำกับดูแล ผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่โปร่งใส สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ในปี 2557ได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยเพิ่มเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ CGR ที่มีการปรับปรุงใหม่   เพื่อให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย  และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม 
          กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบแนวทางดังกล่าวและนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และเพื่อเป็นการส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณของบริษัทฯแก่พนักงานทุกคนทุกระดับ เน้นการสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน ผ่านการปฐมนิเทศ ควบคู่ไปกับการชี้แจงหลักการและแนวปฏิบัติให้พนักงานทุกคน เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด  
 
          การจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของบริษัทให้ความสำคัญกับ
 
1. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ชัดเจน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพใน การแข่งขัน ป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
 
2. เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน หน่วยงานกำกับดูแล สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม และเชื่อมโยงระหว่างกรอบแนวคิด ความรับผิดชอบ และสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ บริษัทฯ ฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
 
3. เป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงาน และตรวจสอบการทำงานต่างๆ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ   ยิ่งขึ้น
 
4. สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 
  • ยางยืด
  • ยางยืดถัก
  • ยางยืดทอ
  • อุปกรณ์การแพทย์
อ่านทั้งหมด >>
แถบยางยืด

แถบยางยืด

นำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดเย็บเสื้อผ้า

                    1. ทำขอบกางเกงในของผู้ชาย หรือทำขอบชุดว่ายน้ำ

                    2. ทำขอบขา - ขอบเอวกางเกงในเด็ก

                    3. ทำขอบหมวกอาบน้ำ

                    4. ทำขอบที่เป็นปึกของผ้าอนามัย


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

เส้นยางยืด

เส้นยางยืด

นำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดเย็บเสื้อผ้า

                    1. ทำขอบกางเกงในของผู้ชาย หรือทำขอบชุดว่ายน้ำ

                    2. ทำขอบขา - ขอบเอวกางเกงในเด็ก

                    3. ทำขอบหมวกอาบน้ำ

                    4. ทำขอบที่เป็นปึกของผ้าอนามัย


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

ยางยืดออกกำลังกาย

ยางยืดออกกำลังกาย

⇒ ใช้สำหรับการออกกำลังกาย: สายยางยืดช่วยเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและกระชับหุ่นขึ้น
     นอกจากนั้นยังมีนำหนักที่เบา และง่ายต่อการพกพาโดยสามารถนำติดตัวไปได้ทุกที


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

สายยางยืดถัก

สายยางยืดถัก

นำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดเย็บเสื้อผ้า

                    1. ขอบเสื้อนอน - กางเกงนอน

                    2. ขอบกางเกงใน - เสื้อชั้นใน

                    3. ขอบมุมรัดของเบาะหนัง

                    4. ขอบผ้าคลุมเตียง

                    5. ขอบถุงมือผ้า

                    6. ขอบถุงมือกอล์ฟ

                    7. ยางรัดผม

                    8. สายของเสื้อสายเดี่ยว


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

สายยางยืดทอ

สายยางยืดทอ

นำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดเย็บเสื้อผ้า

                    1. ชุดชั้นในสตรี

                    2. ขอบกางเกงยืนส์เด็ก

                    3. ขอบถุงกอล์ฟ

                    4. ขอบกระเป๋า

                    5. ระบายกระโปรงผู้หญิง

                    6. ทำรองเท้า (ส่วนยางจาก Covering นำมาหุ้มปลายรองเท้า)

                    7. ชุดเยี่ยมคนไข้


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

สายรัดห้ามเลือด (Tourniquet or TQ)

สายรัดห้ามเลือด (Tourniquet or TQ)

► สายยางรัดห้ามเลือดของเราปราศจากการใช้ยางธรรมชาติ

► สายยางรัดห้ามเลือดของเราผลิตในประเทศไทย

 

♦ คุณประโยชน์ ♦

  1. ยางสายรัดที่ใช้ในการห้ามเลือดในระยะเวลาหนึ่ง

  2. ใช้ในการห้ามเลือดในกรณีที่ได้รับบาดแผล

 

แผ่นยางห้ามเลือด (Esmark Bandage or Esmarch Bandage)

แผ่นยางห้ามเลือด (Esmark Bandage or Esmarch Bandage)

× มีชื่ออีกอย่างคือ Sterile Elastic Bandages ×

 

♦ คุณประโยชน์ ♦

  • ช่วยป้องกันการไหลเวียนเลือดจากบริเวณส่วนปลาย ทำให้ง่ายต่อการทำงานรักษาอาการบาดเจ็บ

 

ขนาดผลิตภัณฑ์:

3 นิ้ว

4 นิ้ว

6 นิ้ว

 

แผ่นยางห้ามเลือดของเราผลิตในประเทศไทย

 

ผ้ายืดพันเคล็ด (Elastic Bandage)

ผ้ายืดพันเคล็ด (Elastic Bandage)

คุณประโยชน์:

► ผ้ายืดพันเคล็ดช่วยลดอาการบาดเจ็บและลดอาการบวมบริเวณที่ได้รับแผล

► ผ้ายืดพันเคล็ดใช้ห่อรอบแขนและขา (เข้าเฝือก) ในระหว่างการรักษา

► ผ้ายืดพันเคล็ดช่วยทำให้เลือดไหลไปแขนและขาได้ดีขึ้น

 

ขนาดผลิตภัณฑ์:

2 นิ้ว

3 นิ้ว

4 นิ้ว

6 นิ้ว

Copyright © 2013 Union Pioneer Public Co.,Ltd.
All rights reserved.
Design by Seven Republic Graphic Team
Union Pioneer PCL

Top