ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

หัวข้อ รูปแบบไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส2/64 application/pdf 1756 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2564 application/zip 219 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2564 application/zip 211 KB
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส1/64 application/pdf 520 KB
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2563 application/pdf 2034 KB
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 เผยแพร่วันที่ 28/04/64 application/pdf 413 KB
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 เผยแพร่วันที่ 22/04/64 application/pdf 1744 KB
มาตราการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เผยแพร่วันที่ 19/4/64 application/pdf 134 KB
มาตรการป้องกันการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายในสถานะการ COVID 19 เผยแพร่วันที่ 19/3/64 application/pdf 1780 KB
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เผยแพร่วันที่ 19/3/64 application/pdf 2462 KB
UPF รายงานประจำปี 2563 เผยแพร่วันที่ 19/03/64 application/pdf 3894 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 เผยแพร่วันที่ 19/3/64 application/zip 5970 KB
งบการเงินประจำปี 2563 application/zip 453 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2563 application/zip 266 KB
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส3/63 application/pdf 583 KB
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส2/63 application/pdf 581 KB
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส1/63 application/pdf 163 KB
ส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 2564 เผยแพร่วันที่ 25/09/63 image/png 70 KB
ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม 2564 เผยแพร่วันที่ 25/09/64 application/msword 52 KB
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 เผยแพร่วันที่ 25/09/63 application/pdf 673 KB
ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม 2564 เผยแพร่วันที่ 25/09/63 application/msword 52 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2563 application/zip 279 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2563 application/zip 263 KB
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 เผยแพร่วันที่ 30/04/63 application/pdf 2473 KB
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 เผยแพร่วันที่ 23/04/63 application/pdf 754 KB
แบบ56-1 ปี 2562 เผยแพร่วันที่ 30/03/63 application/zip 15867 KB
UPF รายงานประจำปี 2562 เผยแพร่วันที่ 20/03/63 application/pdf 6920 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 เผยแพร่วันที่ 20/3/63 application/zip 5980 KB
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เผยแพร่วันที่ 20/3/63 application/pdf 1105 KB
งบการเงินประจำปี 2562 application/zip 381 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2562 application/zip 235 KB
ส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 2563 เผยแพร่วันที่ 20/09/62 application/pdf 345 KB
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 เผยแพร่วันที่ 20/09/62 application/pdf 339 KB
หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม 2563 เผยแพร่วันที่ 20/09/62 application/pdf 110 KB
ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม 2563 เผยแพร่วันที่ 20/09/62 application/msword 79 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2562 application/zip 234 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2562 application/zip 227 KB
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 application/pdf 4118 KB
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 application/pdf 1054 KB
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 application/pdf 374 KB
แบบ56-1 ปี 2561 application/zip 9347 KB
UPF รายงานประจำปี 2561 application/pdf 4875 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 application/pdf 3135 KB
งบการเงินประจำปี 2561 application/zip 374 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2561 application/zip 226 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2561 application/zip 225 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2561 application/zip 213 KB
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 application/pdf 1928 KB
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 application/pdf 887 KB
UPF รายงานประจำปี 2560 application/pdf 6308 KB
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 application/pdf 345 KB
หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม application/pdf 109 KB
ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม application/msword 53 KB
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ image/png 70 KB
สรุปข้อสนเทศบริษัท KB
ข่าว image/png 70 KB
ส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม application/msword 53 KB
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน application/msword 39 KB
Copyright © 2012 Union Pioneer Public Co.,Ltd.
All rights reserved.
Union Pioneer PCL

Top