ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะดำเนินการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรและพลังงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามากที่สุด และลดการก่อให้เกิดของเสียและมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสินค้าให้มุ่งสู่การเป็น “ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product)” ภายใต้คำนิยามที่ว่า “Eco-friendly” พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรทุกคน เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญของบริษัทฯในการพัฒนาไปสู่การเป็น “องค์กรสีเขียว (Green Organization)” ได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Union Pioneer Public Co.,Ltd.
All rights reserved.
Union Pioneer PCL

Top