ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

เชิญผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เชิญผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

     ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า

    โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดและเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม  ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.unionpioneer.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Copyright © 2013 Union Pioneer Public Co.,Ltd.
All rights reserved.
Design by Seven Republic Graphic Team
Union Pioneer PCL

Top