รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี2561

Keyword:    

จรรยาบรรณถือเป็นหัวใจหลักที่องค์กรต้องมีและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งทางบริษัทฯได้เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ด้วยเช่นกันจึงได้สมัครเข้าร่วมประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561 โดยบริษัทฯจะต้องผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาทั้ง 10 หัวข้อ ได้แก่ (1) การให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (2) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ (3) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและคู่ค้า (4) การรักษาความสุจริต (5) กิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรม (6) กิจกรรมช่วยเหลือสังคม (7) การส่งเสริมการบำบัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (8) สิทธิเสรีภาพของบุคคล (9) การลดความเสี่ยงของกิจการ (10) มุ่งการส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร และจากที่คณะกรรมการฯได้พิจารณาแล้วผลสรุปว่า บริษัทฯได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวและคุณพงศ์ศักดิ์ เที่ยงวิบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561 จาก ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี (ขวา) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ สำนักงาน ป.ป.ช.(สนามบินน้ำ)

Comments

    ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after three months has been disabled.