โครงสร้างองค์กร
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างองค์กร

 

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) มีคณะกรรมการ 3 คณะ  ได้แก่

1.  คณะกรรมการบริษัท

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

3.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 

1. คณะกรรมการบริษัท    

 

 

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล

ประธานกรรมการ

 

นางระพีพรรณ สงวนศิษย์

กรรมการอิสระ

 

นางยุพา บุญช่วยดี

กรรมการอิสระ

 

นายกลย์ทรรศน์ ตั้งจิตต์กุล

กรรมการอิสระ

 

นายพงศ์ศักดิ์ เที่ยงวิบูลวงศ์

กรรมการผู้จัดการ

 

นายชุตินธร ดารกานนท์

กรรมการ

 

นางจันทรตรี ดารกานนท์

กรรมการ

 

นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

กรรมการ

 

นายนันทิยะ ดารกานนท์

กรรมการ

   
   

 

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

2) คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนใช้ในการดำเนินธุรกิจ

3) คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี พร้อมจัดทำสรุปไว้ที่รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ56-1

4) บริษัทฯจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนอยู่ที่หมวดที่3 การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ 3.1.9 การแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน

 - สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่แบบ56-1  โครงสร้างการจัดการหน้า 17- 18

 

  2. คณะกรรมการตรวจสอบ

1.นางระพีพรรณ       สงวนศิษย์               ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

2.นางยุพา              บุญช่วยดี                กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

3.นายกลย์ทรรศน์     ตั้งจิตต์กุล               กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

 

    หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง  เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย  เลิกจ้าง  ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

- สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่แบบ56-1  โครงสร้างการจัดการ หน้า 19-20

 

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 

1.นางระพีพรรณ    สงวนศิษย์                ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

2.นางยุพา           บุญช่วยดี                 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

3.นายวัชรพงษ์     ดารกานนท์               กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

- มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ

- กำหนดแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่แบบ56-1  โครงสร้างการจัดการ หน้า 21

ผู้บริหาร    

     ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ที่บริษัทฯใช้บริการตรวจสอบบัญชีในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

 
          - สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่แบบ56-1  โครงสร้างการจัดการ หน้า 22-23
 

 รายนามและตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร  มีดังนี้

                         ชื่อ-นามสกุล                                         ตำแหน่ง

1. นายพงศ์ศักดิ์         เที่ยงวิบูลย์วงศ์           กรรมการผู้จัดการ

2. นายโกมล             เอี่ยมวัชรินทร์             รองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

3. นายวิวัฒน์            จงกลรัตน์                  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

4. นายษิกเวช            โสภาพันธุ์                 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์   

 

เลขานุการบริษัท 

 

นางชฎาพร  เจียมสกุลทิพย์ 

เลขานุการ

 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางชฎาพร  เจียมสกุลทิพย์ 

ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 
 
เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งระบุไว้
ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับ4) พ.ศ.2551
มาตรา 89/15  มาตรา 89/16  มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23 ด้วยความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
   

 

  • ยางยืด
  • ยางยืดถัก
  • ยางยืดทอ
  • อุปกรณ์การแพทย์
อ่านทั้งหมด >>
แถบยางยืด

แถบยางยืด

นำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดเย็บเสื้อผ้า

                    1. ทำขอบกางเกงในของผู้ชาย หรือทำขอบชุดว่ายน้ำ

                    2. ทำขอบขา - ขอบเอวกางเกงในเด็ก

                    3. ทำขอบหมวกอาบน้ำ

                    4. ทำขอบที่เป็นปึกของผ้าอนามัย


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

เส้นยางยืด

เส้นยางยืด

นำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดเย็บเสื้อผ้า

                    1. ทำขอบกางเกงในของผู้ชาย หรือทำขอบชุดว่ายน้ำ

                    2. ทำขอบขา - ขอบเอวกางเกงในเด็ก

                    3. ทำขอบหมวกอาบน้ำ

                    4. ทำขอบที่เป็นปึกของผ้าอนามัย


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

ยางยืดออกกำลังกาย

ยางยืดออกกำลังกาย

⇒ ใช้สำหรับการออกกำลังกาย: สายยางยืดช่วยเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและกระชับหุ่นขึ้น
     นอกจากนั้นยังมีนำหนักที่เบา และง่ายต่อการพกพาโดยสามารถนำติดตัวไปได้ทุกที


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

สายยางยืดถัก

สายยางยืดถัก

นำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดเย็บเสื้อผ้า

                    1. ขอบเสื้อนอน - กางเกงนอน

                    2. ขอบกางเกงใน - เสื้อชั้นใน

                    3. ขอบมุมรัดของเบาะหนัง

                    4. ขอบผ้าคลุมเตียง

                    5. ขอบถุงมือผ้า

                    6. ขอบถุงมือกอล์ฟ

                    7. ยางรัดผม

                    8. สายของเสื้อสายเดี่ยว


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

สายยางยืดทอ

สายยางยืดทอ

นำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดเย็บเสื้อผ้า

                    1. ชุดชั้นในสตรี

                    2. ขอบกางเกงยืนส์เด็ก

                    3. ขอบถุงกอล์ฟ

                    4. ขอบกระเป๋า

                    5. ระบายกระโปรงผู้หญิง

                    6. ทำรองเท้า (ส่วนยางจาก Covering นำมาหุ้มปลายรองเท้า)

                    7. ชุดเยี่ยมคนไข้


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

สายรัดห้ามเลือด (Tourniquet or TQ)

สายรัดห้ามเลือด (Tourniquet or TQ)

► สายยางรัดห้ามเลือดของเราปราศจากการใช้ยางธรรมชาติ

► สายยางรัดห้ามเลือดของเราผลิตในประเทศไทย

 

♦ คุณประโยชน์ ♦

  1. ยางสายรัดที่ใช้ในการห้ามเลือดในระยะเวลาหนึ่ง

  2. ใช้ในการห้ามเลือดในกรณีที่ได้รับบาดแผล

 

แผ่นยางห้ามเลือด (Esmark Bandage or Esmarch Bandage)

แผ่นยางห้ามเลือด (Esmark Bandage or Esmarch Bandage)

× มีชื่ออีกอย่างคือ Sterile Elastic Bandages ×

 

♦ คุณประโยชน์ ♦

  • ช่วยป้องกันการไหลเวียนเลือดจากบริเวณส่วนปลาย ทำให้ง่ายต่อการทำงานรักษาอาการบาดเจ็บ

 

ขนาดผลิตภัณฑ์:

3 นิ้ว

4 นิ้ว

6 นิ้ว

 

แผ่นยางห้ามเลือดของเราผลิตในประเทศไทย

 

ผ้ายืดพันเคล็ด (Elastic Bandage)

ผ้ายืดพันเคล็ด (Elastic Bandage)

คุณประโยชน์:

► ผ้ายืดพันเคล็ดช่วยลดอาการบาดเจ็บและลดอาการบวมบริเวณที่ได้รับแผล

► ผ้ายืดพันเคล็ดใช้ห่อรอบแขนและขา (เข้าเฝือก) ในระหว่างการรักษา

► ผ้ายืดพันเคล็ดช่วยทำให้เลือดไหลไปแขนและขาได้ดีขึ้น

 

ขนาดผลิตภัณฑ์:

2 นิ้ว

3 นิ้ว

4 นิ้ว

6 นิ้ว

Copyright © 2013 Union Pioneer Public Co.,Ltd.
All rights reserved.
Design by Seven Republic Graphic Team
Union Pioneer PCL

Top