Chat with us, powered by LiveChat
โครงสร้างองค์กร
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างองค์กร

 

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) มีคณะกรรมการ 3 คณะ  ได้แก่

1.  คณะกรรมการบริษัท

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

3.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 

1. คณะกรรมการบริษัท    

 

 

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล

ประธานกรรมการ

 

นางระพีพรรณ สงวนศิษย์

กรรมการอิสระ

 

นางยุพา บุญช่วยดี

กรรมการอิสระ

 

นายกลย์ทรรศน์ ตั้งจิตต์กุล

กรรมการอิสระ

 

นายพงศ์ศักดิ์ เที่ยงวิบูลวงศ์

กรรมการผู้จัดการ

 

นายชุตินธร ดารกานนท์

กรรมการ

 

นางจันทรตรี ดารกานนท์

กรรมการ

 

นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 

นายนันทิยะ ดารกานนท์

กรรมการ

   
   

 

 1. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งคณะ

 2. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน (กรรมการผู้จัดการ)

 3. กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 3 คนซึ่ง เป็นเพศหญิง 2 คน เป็นเพศชาย 1 คน  หรือมีจำนวนเท่ากับ 1ใน 3 คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 1.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น

 2. กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี พร้อมจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ56-1

 4.  จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน อยู่ที่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

- สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่แบบ56-1  โครงสร้างการจัดการ 

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

 1.นางระพีพรรณ       สงวนศิษย์               ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

 2.นางยุพา              บุญช่วยดี                กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

 3.นายกลย์ทรรศน์     ตั้งจิตต์กุล               กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

 

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง  เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย  เลิกจ้าง  ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

 3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่แบบ56-1  โครงสร้างการจัดการ 

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.นางระพีพรรณ    สงวนศิษย์                ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

2.นางยุพา           บุญช่วยดี                 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

3.นายวัชรพงษ์     ดารกานนท์               กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

 2. มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และสมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของทางการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อเสนอรายชื่อเข้าเป็นกรรมการ

 3. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ซึ่งมีหลักการพิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลประกอบการและสถานะการเงินของบริษัทฯ สภาพความเป็นจริงของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยจะพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจและ/หรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน

 4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ โดยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่แบบ56-1  โครงสร้างการจัดการ 

ผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

     รายนามและตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร  มีดังนี้

                         ชื่อ-นามสกุล                                         ตำแหน่ง

1. นายพงศ์ศักดิ์         เที่ยงวิบูลย์วงศ์           กรรมการผู้จัดการ

2. นายโกมล             เอี่ยมวัชรินทร์             รองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

3. นายวิวัฒน์            จงกลรัตน์                  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

4. นายษิกเวช            โสภาพันธุ์                 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์   

 

เลขานุการบริษัท 

 

นางชฎาพร  เจียมสกุลทิพย์ 

เลขานุการ

 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง
นางชฎาพร  เจียมสกุลทิพย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 
เป็นต้นไป เพื่อดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
ของคณะกรรมการ โดยมีบทบาทหน้าที่และรับผิดชอบตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.2535  มาตรา 89/15, มาตรา 89/16, มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 มาตรา 21  
บริษัทฯได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ
อยู่ที่ประวัติเลขานุการ
   

 

 • ยางยืด
 • ยางยืดถัก
 • ยางยืดทอ
 • อุปกรณ์การแพทย์
อ่านทั้งหมด >>
แถบยางยืด

แถบยางยืด

นำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดเย็บเสื้อผ้า

                    1. ทำขอบกางเกงในของผู้ชาย หรือทำขอบชุดว่ายน้ำ

                    2. ทำขอบขา - ขอบเอวกางเกงในเด็ก

                    3. ทำขอบหมวกอาบน้ำ

                    4. ทำขอบที่เป็นปึกของผ้าอนามัย


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

เส้นยางยืด

เส้นยางยืด

นำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดเย็บเสื้อผ้า

                    1. ทำขอบกางเกงในของผู้ชาย หรือทำขอบชุดว่ายน้ำ

                    2. ทำขอบขา - ขอบเอวกางเกงในเด็ก

                    3. ทำขอบหมวกอาบน้ำ

                    4. ทำขอบที่เป็นปึกของผ้าอนามัย


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

ยางยืดออกกำลังกาย

ยางยืดออกกำลังกาย

⇒ ใช้สำหรับการออกกำลังกาย: สายยางยืดช่วยเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและกระชับหุ่นขึ้น
     นอกจากนั้นยังมีนำหนักที่เบา และง่ายต่อการพกพาโดยสามารถนำติดตัวไปได้ทุกที


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

สายยางยืดถัก

สายยางยืดถัก

นำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดเย็บเสื้อผ้า

                    1. ขอบเสื้อนอน - กางเกงนอน

                    2. ขอบกางเกงใน - เสื้อชั้นใน

                    3. ขอบมุมรัดของเบาะหนัง

                    4. ขอบผ้าคลุมเตียง

                    5. ขอบถุงมือผ้า

                    6. ขอบถุงมือกอล์ฟ

                    7. ยางรัดผม

                    8. สายของเสื้อสายเดี่ยว


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

สายยางยืดทอ

สายยางยืดทอ

นำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดเย็บเสื้อผ้า

                    1. ชุดชั้นในสตรี

                    2. ขอบกางเกงยืนส์เด็ก

                    3. ขอบถุงกอล์ฟ

                    4. ขอบกระเป๋า

                    5. ระบายกระโปรงผู้หญิง

                    6. ทำรองเท้า (ส่วนยางจาก Covering นำมาหุ้มปลายรองเท้า)

                    7. ชุดเยี่ยมคนไข้


ชม Catalogue Sample:   "ที่นี่"


 

สายรัดห้ามเลือด (Tourniquet or TQ)

สายรัดห้ามเลือด (Tourniquet or TQ)

► สายยางรัดห้ามเลือดของเราปราศจากการใช้ยางธรรมชาติ

► สายยางรัดห้ามเลือดของเราผลิตในประเทศไทย

 

♦ คุณประโยชน์ ♦

 1. ยางสายรัดที่ใช้ในการห้ามเลือดในระยะเวลาหนึ่ง

 2. ใช้ในการห้ามเลือดในกรณีที่ได้รับบาดแผล

 

แผ่นยางห้ามเลือด (Esmark Bandage or Esmarch Bandage)

แผ่นยางห้ามเลือด (Esmark Bandage or Esmarch Bandage)

× มีชื่ออีกอย่างคือ Sterile Elastic Bandages ×

 

♦ คุณประโยชน์ ♦

 • ช่วยป้องกันการไหลเวียนเลือดจากบริเวณส่วนปลาย ทำให้ง่ายต่อการทำงานรักษาอาการบาดเจ็บ

 

ขนาดผลิตภัณฑ์:

3 นิ้ว

4 นิ้ว

6 นิ้ว

 

แผ่นยางห้ามเลือดของเราผลิตในประเทศไทย

 

ผ้ายืดพันเคล็ด (Elastic Bandage)

ผ้ายืดพันเคล็ด (Elastic Bandage)

คุณประโยชน์:

► ผ้ายืดพันเคล็ดช่วยลดอาการบาดเจ็บและลดอาการบวมบริเวณที่ได้รับแผล

► ผ้ายืดพันเคล็ดใช้ห่อรอบแขนและขา (เข้าเฝือก) ในระหว่างการรักษา

► ผ้ายืดพันเคล็ดช่วยทำให้เลือดไหลไปแขนและขาได้ดีขึ้น

 

ขนาดผลิตภัณฑ์:

2 นิ้ว

3 นิ้ว

4 นิ้ว

6 นิ้ว

Copyright © 2013 Union Pioneer Public Co.,Ltd.
All rights reserved.
Design by Seven Republic Graphic Team
Union Pioneer PCL

Top